Εορτολόγιο shell script

Ένα απλό εορτολόγιο script που παίρνει το info από το eortologio.gr

$ eorti="";while [ -z "$eorti" ];do eorti=$(wget -O- http://www.eortologio.gr/mobile/giortes.shtm -q | iconv -f iso_8859-7 -t utf-8 | grep `date "+%d/%m/%Y"` | awk -F" : " '{print $2}' | awk -F"<\hr/>" '{print $1}' 2> /dev/null); done;echo Shmera eortazoun oi: $eorti